Zaczną obowiązywać przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu przechowywanie dokumentacji pracowniczej i postaci jej prowadzenia (elektronicznej lub papierowej)

Obowiązki informacyjne pracodawcy z zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej określone. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Wkrótce kolejne publikacje w tematyce dokumentacji pracowniczej, śledź mój blog i zasubskrybuj, a nie ominie Cię żaden wpis. Zaczną obowiązywać przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu przechowywanie dokumentacji pracowniczej i postaci jej prowadzenia (elektronicznej lub papierowej). Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (dotychczas obowiązkowa była papierowa postać). , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pomimo, że minie termin na odbiór dokumentacji przez pracownika – jeśli nie będzie ona jeszcze zniszczona (pracodawca ma na zniszczenie 12 miesięcy), pracodawca może wydać dokumentację pracownikowi. Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Pracodawcy mieli obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentacji pracowniczej. W zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji,. Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Wydaje się, że wysokie koszty związane z „przełożeniem” dokumentacji spowodowały odejście od pierwotnego pomysłu. Firmy, które zlecają obsługę księgowo-kadrową zewnętrznym podmiotom, mogą oczekiwać na mocy zawartych umów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. • możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. Zmiany w dokumentacji pracowniczej obejmują głównie: elektronizację postaci przechowywania dokumentów oraz skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. Nie określono także formy udostępnienia dokumentacji (wydaje się więc, że może to być zarówno kserokopia jak i też udostępnienie elektroniczne dokumentu –. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy,. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). Zmiany oznaczają skrócenie wymaganego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dla pozostałych ubezpieczonych okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi. Oprócz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzenia możliwości digitalizacji akt osobowych ustawa przewiduje szereg innych, ważnych dla pracodawców zmian,. Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym rozszerzenie form i skrócenie okresu przechowywania. W sprawie dokumentacji pracowniczej, regulujące. Dotychczas okres przechowywania akt pracowniczych wynosił 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy - dla dokumentacji osobowej oraz od wytworzenia - dla dokumentacji płacowej. Co zrobić, aby skrócić okres przechowywania dokumentacji kadrowej dla pracowników zatrudnionych przed datą wejścia w życie nowych przepisów? Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w formie papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem odbioru. , 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki. Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca doręcza za pokwitowaniem, pracownikowi albo byłemu pracownikowi informację albo zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej. Obowiązują zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy skracają okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 lat do 10-ciu. Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Od nowego roku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został skrócony oraz wprowadzono e-Akta pracownicze.